Саба?ты? та?ырыбы:

Пейзаж

ІІ. Саба?ты? ма?саты:

а) білімділік: пейзаж т?рлерімен таныстыру; кескіндемелік да?дылар мен біліктерін ?алыптастыру.

?) дамытушылы?: назар аудару ж?не ба?ыла?ышты?ты дамыту; таби?ат?а деген с?йіспеншілік ж?не ?орша?ан орта?а эстетикалы? ?арым-?атынас ?алыптастыру.

б) т?рбиелік: таби?атты аялау?а ж?не ?ор?ау?а баулу; таби?ат с?лулы?ын сезінуге, к?ре білуге ?йрету.

ІІІ. Саба? типі: жа?а о?у материалын ме?герту.

IV. Саба? ?дісі: с?ра?-жауап, т?сіндіру.

V. Саба? к?рнекілігі: Слайдтар: таби?ат к?рінісі суреттеріні? к?шірмесі, фотосуреттер, «Сызы?ты? ж?не ке?істіктік перспектива» кестесі, бейнелеу ?нері п?ніне арнал?ан электронды о?улы? (авторы Д. Ж. Бердібеков).

VI. Саба?ты? кезе?дері:

?йымдастыру с?ті.
Электронды о?улы?пен ж?мыс.
Жа?а саба?ты т?сіндіру.
О?ушыларды? ?зіндік ж?мысы.
Саба?ты ?орытындылау.
VII. Саба? барысы:

Саба?ты? та?ырыбын баяндау.

Пейзаж дегеніміз не?

Бейнелеу ?нері п?ніне арнал?ан электронды о?улы?пен ж?мыс.

Электронды о?улы?тан «пейзаж» ??ымыны? аны?тамасын тауып, т?сіндіру.

Пейзаж — француз с?зі, б?л ландшафты, таби?атты бейнелеу. Пейзаж дербес жанр ретінде ?ытайда, Жапонияда ж?не бас?а шы?ыс елдерінде, сондай-а? Еуропада дамы?ан. Пейзаж ?нері ?р алуан. Кейбір пейзаждар таби?атты? ?мірде бар на?ты к?рінісін бейнелесе, енді біреулері суретшіні? ?иялынан туады. Ондай шы?армаларды? б?рінде де суретшілер таби?атты? мінез-??л?ын айнытпай беруге тырысады.

XVIІ ?асырдан бастап суретшілер біры??ай таби?ат к?рінісін бейнелейтін картиналар жазуды бастады. ?сіресе XІX ?асырды? ая?ы мен XX ?асырды? басында орыс суретшілері пейзаж жанрында к?ркем шы?армалар орындауда зор табыс?а жетті. Ф. Васильевті? «Жа?быр алдында», К. Юонны? «?ыс со?ы», С. Герасимовты? «Жаз ?тті», К. Коровинні? «К?ктем», И. Айвазовскийді? «То?ызыншы балл», т.б. к?ркем шы?армаларында таби?ат к?рінісіні? алуан ерекшеліктері шынайы бейнеленген.

?аза?стан суретшілері ?. ?астеев, Г. Ысмайылов, С. М?мбеев, О. Та?сы?баев, ?. ?жиев, т.б. пейзаж жанрында к?птеген шы?армалар ?сынды. А. Черкасскийді? «К?ктем», ?. ?астеевті? «Шалк?де жайлауы», ?. ?жиевті? «Асы жайлауы», ?. Ысмайыловты? «Хант??ірі», Ж. Шарденовты? «?ыс», т. б. к?ркем шы?армалары ?аза?станны? с?лу таби?атыны? к?рінісін паш етті.

Таби?ат к?рінісі бейнеленген суретші шы?армаларын к?рсету.

?. ?астеев “Мені? Отаным” 1959 ж.

?. ?астеев “Биік тауда?ы м?з айдыны” 1955 ж.

Пейзаж – таби?ат к?рінісін бейнелеу деген ??ым. Таби?атты? алуан т?рлі болуы бейнелеу ?нерінде пейзажды? жанрды? к?птеген т?ріні? ?алыптасуына ы?пал етті.

Пейзаж т?рлері:

Ауыл пейзажы

Саяба? пейзажы

?ала пейзажы

Те?із пейзажы

С?улет пейзажы

Индустриялы? пейзаж

Ауыл пейзажы (?. ?жиевті? «Асы жайлауы» картинасы) ауыл ?мірін, оны? айналасында?ы таби?атпен шынайы байланысын бейнелейді.

Саяба? пейзажында (В. Батуринні? «Ясная Полянада?ы г?лдер» картинасы) адамдар демалу ?шін арнайы жасал?ан таби?ат аясы беріледі. М?нда?ы таби?ат бірде геометриялы? т?ртіпке ?ата? ба?ындырыл?ан, бірде таби?и пішіндер с?ндік м?сіндер с?улеті ?сем ?йлесім тауып, еркін орналас?андай болып к?рінеді.

?ала пейзажында (О. Н?рж?маевты? «Т?нгі суб?р?а?» картинасы) адамзат ?олымен салын?ан биік ?имараттар, к?шелер, да??ылдар, ала?дар, жа?алаулар ж?не бас?а да к?рікті жерлер бейнеленеді.

Те?із пейзажы — марина (И. Айвазовскийді? «Те?іздегі т?нгі дауыл» картинасы) бірде тыныш, бірде буыр?ан?ан те?ізді? ?ажап с?лулы?ын, к?бік шаш?ан асау тол?ындарды немесе те?із дауылын бейнелейді.

С?улет пейзажы (А. Остроумова-Лебедеваны? «Крюков арнасы» картинасы) ?алалы? пейзаж?а ??сас келеді. Оларды? арасында?ы айырмашылы? – с?улет пейзажында суретші с?улет ескерткіштерін таби?ат аясында бейнелейді.

Индустриялы? пейзажда (К. Монені? «Сен-Лазар вокзалы» картинасы) суретші зауыттар мен фабрикаларды, б?геттер мен электр бекеттерін, вокзалдар мен к?пірлерді? айшы?ты ??рылымдарын, теміржол тораптарын сал?ан жасампаз адамны? р?лі мен ма?ызын к?рсетуге тырысады.

VIII. ?зіндік ж?мыс.

Тапсырма: Елестету немесе ?иялдау ар?ылы ?з ойы?да?ы к?ріністі? суретін сал. Таби?атты? буыр?ан?ан, ?оз?алыста?ы кейпін немесе тыныш, бір?алыпты к?йін беруге тырыс.

IX. ?орытынды с?ра?тар:

Пейзаж дегеніміз не?
“Пейзаж” с?зіні? ма?ынасы ?андай?
Пейзаж т?рлерін ата?даршы.
?андай суретші шы?армаларын білесі?дер?

X. ?йге тапсырма: Ж?мысты ая?тау.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *