ІІ. Саба?ты? ма?саты:

а) білімділік: м?сін ?нері туралы т?сінігін ке?ейту, т?рлі м?сіндеу т?сілдерімен танысу, бедерлі м?сіндеуді ?йрену

?) дамытушылы?: м?сіндеу да?дысы мен біліктілігін жетілдіру; бай?а?ышты?ы мен зейінін дамыту; ?ол ептілігіне жатты?тыру.


б) т?рбиелік: м?сіндеу ар?ылы эстетикалы? т?рбие беру; таби?атты аялау?а, ??старды ?ор?ау?а т?рбиелеу.

ІІІ. Саба? типі: жа?а о?у материалын ме?герту.

IV. Саба? ?дісі: с?ра?-жауап, т?сіндіру.

V. Саба? к?рнекілігі: Слайдтар: ??с бейнесі суреттеріні? к?шірмесі, фотосуреттер, ермексаздан жасал?ан м?сін ?лгілері.

VI. Саба?ты? кезе?дері:

?йымдастыру с?ті.
??стар туралы ??гіме.
Ермексаздан есілген ширатпалармен м?сіндеу ?дісін к?рсету.
О?ушыларды? ?зіндік ж?мысы.
Саба?ты ?орытындылау.
VII. Саба? барысы:

??с суретіні? к?шірмесі мен фотосуреттеріне ?арап, ??стар жайлы, ??старды? пайдасы туралы ??гімелесу.

Жер бетінде ?анша ??с бар? ?те к?п, тек бізді? елімізді? ?зінде ?ана ??старды? мы?да?ан т?рлері кездеседі. Олар ауылда, ?ала, тауда, су ?оймаларында – барлы? ??ірде тіршілік етеді. ??стар адам?а пайда ?келеді. ??стар болмаса, зиянкес ж?ндіктерді? кесірінен егін шы?пай ?алады.

Слайд-шоу – ??с фотосуреттерін к?рсету.

?ткен саба?тарда м?сін ?нерімен танысып, м?сін жайлы т?сінік алды?.

— М?сін дегеніміз не?

— М?сінні? ?андай т?рлерін білесі?дер?

— М?сін дегеніміз – тас, а?аш, металл, саз балшы? ж?не ермексаздан сомдал?ан бейнелер.

— Ж?мыр м?сін ж?не бедерлі м?сін.

М?сінні? барлы? жа?ынан к?рінетін т?рін ж?мыр м?сін деп атаймыз.

Жазы?ты? бетінен жартылай шы?ы??ы т?рін бедерлі м?сін деп атаймыз.

Ж?мыр м?сін

Бедерлі м?сін

Слайд-шоу – ??стар м?сіндерін к?рсету.

Ж?мысты? орындалу реті:

?атырма ?а?аз?а ??с суретін жай ?арындашпен салып аламыз.
Т?рлі-т?сті ермексаздан ширатпалар есіп дайындаймыз.
Ширатпаларды ??с бейнеленген сызы?тар бойымен жапсырып, оны? ішін ?з ?алауымызша ??старды? толы? бейнесін беретін ?рт?рлі ?рнектермен толы?тырамыз.
Ермексаздан есілген ширатпалармен м?сіндеу ?дісін к?рсету.

?зіндік ж?мыс

Ж?мыс жасау?а ?ажетті ??рал-жабды?тарымызды даярлайы?: т?рлі-т?сті ермексаз, ж?мыс та?тайшасы, ?ала?шалар, ?атырма ?а?аз, жай ?арындаш, ж?мыс со?ында ?ол с?ртуге арнал?ан ш?берек.

Тапсырма: Ширатыл?ан ермаксаздан ??с м?сінін м?сіндейміз.

Жеке ж?мыс кезінде о?ушылар?а мынадай ке?ес беру:

— ермексазды ?а?аз?а жа?ып, негіз дайындау кезінде бет біркелкі шы?уы ?шін ермексазды бірдей ?алы?ды?та жа?амыз, себебі ширатпалар негізге т?зу ж?не ?демі орналасуы керек;

— т?сі бір-біріне ?арама-?арсы екі ермексаз б?лігін араластыра отырып, ермексаз ширатпаларын ?р алуан етіп жасау?а болады;

— ??с денесін ?рнектермен толы?тыр?ан кезде оны? пішінін б?лдіріп алмау?а тырыс.

Саба?ты ?орытындылау.

?орытынды с?ра?тар:

?андай ??старды білесі?дер?
??старды? ?андай пайдасы бар?
М?сін т?рлерін ата?дар.
О?ушы ж?мыстарына талдау жасау, ?здік ж?мыстарды мада?тау, о?ушыларды ба?алау.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *